Parcie wywierane z zewnątrz na ciecz

O parciu i ciśnieniu. Przykład. Oto cegła 2,000 gr.; jej wymiary są 20 cm., 10 cm. i 5 cm. Postawić ją mogę w trojaki sposób na stole, na boku 20X10. na boku 20X5 lub wreszcie na boku 20X5. We wszystkich trzech wypadkach cegła uciska stół, a siła uciskająca, albo parcie, jest jednakowa i równa ciężarowi 2 kilogramów.

Siła ta nie rozpościera się na jednakowych powierzchniach w trzech wymienionych postawach.

W pierwszej postawie siła uciskająca przypada na pole = 200 cm kwadratowych; a więc na 1 cm kwadratowy wynosi 2000/200 Gr. = 10 Gr.

W drugiej postawie ucisk na 1 cm kwadratowy wynosi 20 Gr. W trzeciej postawie – 40 Gr. na 1 cm kwadratowy.

Działanie cegły tej na stół nie określa się więc dość jasno przez podanie tylko ciężaru cegły; należy podać raczej iloraz z podzielenia liczby, wskazującej ciężar cegły, przez liczbę, wskazującą każdorazowe pole podstawy. Inaczej mówiąc, podać trzeba nie ciężar całkowity, lecz ciężar, przypadający na jednostkę pola; jest on miarą ciśnienia, wywieranego przez ciężar.

Ciśnienie w pewnym punkcie. Używamy nieraz wyrażenia: ciśnienie panujące w pewnym punkcie. Wydawać się może, że powiedzenie takie nie ma sensu, gdyż punkt przecież nie posiada wymiarów. Otóż w takich razach rozumieć to należy jako ciśnienie w obrębie bardzo małej powierzchni, zawierającej dany punkt.